iBite Support:
support@ibite.company
of
+32 9 277 93 48

Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van iBite, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds iBite en anderzijds de klant, niet-consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes van iBite, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden iBite niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3. SPECIFICATIES

iBite behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. iBite waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.

4. PRIJZEN

De prijzen van iBite zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s , invoerrechten, heffingen en belastingen.
iBite behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door iBite contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen.

5. LEVERING

De levering geschiedt in principe vanaf magazijn Oudenaarde, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van iBite verlaten.
De door iBite vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden iBite niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door iBite zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van de klant of een door de klant aangeduid of aangesteld persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van de klant, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door iBite afzonderlijk gefactureerd worden.

7. BETALING

Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. – De betaling geschiedt zonder mogelijkheid van schuldvergelijking of korting.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien(10) %, met een minimum van €50.

iBite zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van iBite heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

9. OVERMACHT

iBite zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het communicatieapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van iBite, bedrijfsstoornis, volledig of gedeeltelijk lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers of virussen, of tekortkoming vanwege de leveranciers van iBite, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat iBite in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

10. VERBREKING

Indien de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan iBite gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs.

11. AANVAARDING EN GARANTIE

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum. – Alle producten werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de klant.
De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard.
Alle producten en werken van iBite zijn gedurende 8 dagen vanaf de levering gewaarborgd tegen zichtbare gebreken en gedurende twee maanden vanaf de levering gewaarborgd tegen verborgen gebreken.

Verbruiksproducten zoals doch niet limitatief, batterijen, inktpatronen/toners en fusers zijn uitgesloten van enige waarborg. Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.
Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan iBite worden tegengesteld.

Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

iBite zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van iBite, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.

In geen geval zal iBite aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant.
De aansprakelijkheid van iBite met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van iBite beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van iBite. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten
De klant verklaart door iBite volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen iBite terzake.
iBite is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.
Bij installaties of prestaties door iBite i.v.m. internet, kan iBite in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.
Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op iBite verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

13. WEBVERKOPEN

13.1. Voor de webverkopen via iBite.be gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene aan- en verkoopvoorwaarden iBite.
13.2. De bestelling van de klant via webstore leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door iBite aangegeven betaalwijze. 13.3. De levering door iBite gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de magazijnen van iBite (ophaling door de klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op het door de klant opgegeven leveradres.
In het geval van verzending aan de klant, zal de klant, een bedrag van € 5,99 uit hoofde van verzendingskosten aan iBite verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan € 20000. In het geval dit bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten hoger is of gelijk aan €20000 zal de klant geen extra verzendingskosten aan iBite verschuldigd zijn.

14. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

14.1. De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@ibite.be.

15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen iBite en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
De rechtbanken van Oudenaarde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.